معمارى داخلي همواره عرصه اى هيجان انگيز و پرتكاپو بوده است و گروه ساختمانى ايده با در اختيار داشتن تيم هاى معمارى صاحب سبك و خوش ذوق پروژه هاى منحصربفردى را در مناطق ١،٢و ٣ تهران اجرا نموده است كه ميتوانيد درادامه چند نمونه را مشاهده نماييد